Οικονομικές καταστάσεις
 
30 Νοεμβρίου 2020

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων

 
Στην παρούσα ενότητα παρέχεται ενημέρωση  σχετικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας ΕΛΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ  ιδιοκτήτρια εταιρεία του εμπορικού σήματος Monosi Net